top of page

Kasteel De Lovie, inclusief erfgoed

Begeleidingstraject inclusief erfgoed en universal design. Status: voorontwerp.

Inclusief herontwikkelen


Als onderlegger voor de restauratie en herontwikkeling van het kasteel hanteren we de inzichten van universal design of inclusief design. Tot op vandaag handelt de wetgeving enkel over rolstoeltoegankelijkheid, maar inclusief ontwerpen gaat veel verder dan dat. Het gaat uit van een zo breed mogelijke doelgroep en houdt bijgevolg rekening met intergenerationaliteit (baby’s, kleuters, jongeren, senioren…), genderdiversiteit, slechthorenden en -zienden, mobiliteit (personen met buggy's, te voet, met de fiets, step of auto)...


Voor het project van De Lovie vertrekken we niet van een volledig nieuw ontwerp, maar vanuit een uitzonderlijk en uniek erfgoedkader. We zien het als een uitdagende en leerrijke kans om de sociaal-maatschappelijke herbestemming, waarbij een sterk gediversifieerd doelpubliek beoogd wordt, te realiseren in het beschermende monument. Rekening houdend met de erfgoedwaarden zal de uiteindelijke invulling volgens de voorschriften van inclusief design zo flexibel, eenvoudig en begrijpbaar mogelijk zijn.


De inclusieve herontwikkeling en restauratie van het kasteel kunnen binnen de erfgoedsector dan ook een voorbeeldfunctie vervullen als code van goede praktijk. Meteen van in de beginfase starten we met inclusief ontwerpen. We vertrekken vanuit de noden van de gebruiker om tot een functioneel en esthetisch ontwerp te komen. De inclusieve blik trekken we door in al onze ontwerpthema’s, gaande van het benaderen en betreden van het kasteel tot de interieurvormgeving en -inrichting. Deze integrale benadering betekent tegelijk dat we ook de parkomgeving en buitenaanleg betrekken.


Expertise van ervaringsdeskundigen


Het onderzoek naar de eindgebruikers vormt een van de belangrijkste oefeningen van het herontwikkelingstraject. We gaan rondetafelgesprekken aan met experten waaronder we lang niet alleen zorgkundigen en personeel begrijpen, maar in de eerste plaats de bewoners zelf. De resultaten van de onderzoeksfase worden meegenomen in de uitwerking van een herontwikkelingsvisie en in de uitvoering van de restauratie. Daarom zullen de ontwerpplannen naast regelgeving omtrent toegankelijkheid en brandveiligheid ook rekening houden met intuïtief gebruik, kleurafwerking en materialiteit, akoestiek, afmetingen en beweegbaarheid, standaardisering en modulering, structuur en overzicht.


In opdracht van Bressers Architecten: https://bressers.be

Foto's

bottom of page